Должностная инструкция председателя кооператива (общества, коллективной формы и т. )

Должностная инструкция председателя кооператива (общества, коллективной формы и т. п.) – 8 Октября 2009 – Должностные инструкции

Должностная инструкция председателя кооператива (общества, коллективной формы и т. )

____________________________(назва підприємства, установи, організації)____________________________ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ГОЛОВИ КООПЕРАТИВУ (ТОВАРИСТВА, КОЛЕКТИВНОЇ ФОРМИ І Т. ІН.)    ЗАТВЕРДЖУЮ____________________________(керівник установи, організації, інша посадова особа,____________________________уповноважена затверджувати____________________________посадову інструкцію)   ________ ____________________     (підпис)           (прізвище, ініціали)   “___” ____________ ____ р.

1. Загальні положення

1.1. Головакооперативу належить до професійної групи “Керівники”.

1.2. Призначення напосаду голови кооперативу та звільнення з неї здійснюється рішенням загальнихзборів членів кооперативу із дотриманням вимог чинного законодавства про працю.

1.3. Головакооперативу є підзвітним загальним зборам членів кооперативу.

1.4. За відсутностіголови кооперативу його обов'язки виконує особа, призначена у встановленомупорядку, яка набуває відповідних прав та несе відповідальність за належневиконання покладених на неї обов'язків.

1.5. Головакооперативу у своїй діяльності керується чинним законодавством України,статутом кооперативу та положенням про його діяльність, наказами таінструкціями відповідних галузевих міністерств, цією посадовою інструкцією таіншими нормативними документами, затвердженими у встановленому порядку.

1.6. Розпорядженняголови кооперативу є обов'язковими для виконання працівниками кооперативу.

1.7.___________________________________________________________.

2. Завдання таобов'язки

Голова кооперативу:

2.1. Здійснюєщоденне керівництво справами кооперативу.

2.2. Забезпечуєвиконання рішень загальних зборів.

2.3. Відповідає завиробничо-фінансову діяльність кооперативу.

2.4. Є матеріальновідповідальною особою за основні засоби виробництва, обігові кошти,устаткування та все майно кооперативу.

2.5. Визначає формиорганізації та оплати праці членів кооперативу з огляду на конкретні умовивиробництва, розпорядок робочого дня, заходи заохочення, підвищенняпродуктивності праці і трудової дисципліни.

2.6. Укладаєдоговори з постачальниками і споживачами продукції, з вищим керівництвом таіншими кооперативами асоціації, до якої належить кооператив.

2.7. Підписує тазатверджує разом з бухгалтером грошово-видаткові документи, баланс кооперативу.

2.8. Забезпечуєпроведення виробничо-бухгалтерського обліку в установленому порядку івідповідає за його правдивість згідно із затвердженим положенням та чиннимзаконодавством.

2.9. Здійснюєформування коштів кооперативу за рахунок його власних доходів від реалізаціїпродукції та надання послуг, а також їх використання на формування фондів,відшкодування витрат, обов'язкові платежі, оплати праці, соціальне страхування.

2.10. Підготовляє тапроводить загальні збори членів кооперативу, ставлячи на них питання прочисельність працівників та розмір їхньої заробітної плати, розмір відрахуваньвід доходів на формування фондів кооперативу, заходи щодо соціального розвиткуі соціального забезпечення, припинення діяльності кооперативу в установленомупорядку за умови його збитковості та порушення чинного законодавства.

2.11. Контролюєдодержання працівниками виробничої і трудової дисципліни, правил і норм охоронипраці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.12. Забезпечуєвиконання законодавства з охорони навколишнього природного середовища.

2.13.______________________________________________________.

3. Права

Голова кооперативумає право:

3.1. Без дорученнядіяти від імені кооперативу.

3.2. Представлятиінтереси кооперативу у взаємовідносинах із громадянами, юридичними особами таорганами державної влади.

3.3. Розпоряджатисямайном кооперативу з дотриманням вимог, визначених законодавством, статутомкооперативу, іншими нормативними правовими актами.

3.4. Відкривати вбанківських установах розрахунковий та інші рахунки.

3.5. Укладатитрудові договори з працівниками.

3.6. В межах своєїкомпетенції підписувати та візувати документи.

3.7. Удосконалюватисвою професійну кваліфікацію у встановленому порядку.

3.8. Прийматиуправлінські рішення в межах своєї компетенції.

3.9._______________________________________________________.

4. Відповідальність

Голова кооперативунесе відповідальність:

4.1. За неналежневиконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористанняабо неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цієюпосадовою інструкцією, – в межах, визначених чинним законодавством України пропрацю та адміністративним законодавством України.

4.2. Заправопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, – в межах, визначенихчинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

4.3. За завданняматеріальної шкоди – в межах, визначених чинним цивільним законодавством тазаконодавством про працю України.

4.4.____________________________________________________________.

5. Головакооперативу повинен знати:

5.1. Статуткооперативу та положення про його діяльність.

5.2. Термінипідготовки і проведення загальних зборів членів кооперативу, засідання ради абоправління кооперативу.

5.3. Результативиробничо-фінансової й господарської діяльності кооперативу та виконаннядоговірних зобов'язань.

5.4. Організацію ітехнологію виробництва.

5.5. Вимоги доякості сировини та продукції кооперативу.

5.6. Чинні державністандарти та технічні умови.

5.7. Системи, методиі засоби технічного контролю якості сировини.

5.8. Досвідпередових підприємств та основи ринкової економіки.

5.9. Виробничізв'язки в ринкових умовах.

5.10. Трудовезаконодавство.

5.11. Правила інорми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

5.12.__________________________________________________________.

6. Кваліфікаційнівимоги

6.1. Повна вищаосвіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломнаосвіта в галузі управління. Стаж роботи у сільському господарстві на посадахкерівників нижчого рівня – не менше 5 років.

Керівник структурного підрозділу: ______(підпис) ______________________(прізвище, ініціали) “___” __________ ____ р.
УЗГОДЖЕНО: Начальник юридичного підрозділу ______(підпис) ______________________(прізвище, ініціали) “___” __________ ____ р.
З інструкцією ознайомлений:______(підпис)______________________(прізвище, ініціали)“___” __________ ____ р.

Зразокпосадової інструкції складено станом на 01.08.2007 року

Источник: //ualaw.at.ua/news/dolzhnostnaja_instrukcija_predsedatelja_kooperativa_obshhestva_kollektivnoj_formy_i_t_p/2009-10-08-58

Должностная инструкция председателя кооператива (общества, коллективной формы и т. д.)

Должностная инструкция председателя кооператива (общества, коллективной формы и т. )

Должностная инструкция председателя кооператива (общества, коллективной формы и т. д.)

25.11.2015, 21:44
Образец бланка (пример шаблона) инструкции:____________________________(название предприятия, учреждения, организации)____________________________Должностная инструкция председателя кооператива (общества, коллективной формы ит. д.)    Утверждаю____________________________(руководитель учреждения, организации, другое должностное лицо,____________________________уполномоченное утверждать____________________________должностную инструкцию)   ________ ____________________     (подпись) (фамилия, инициалы)   “___” ____________ ____ 

1. Общие положения

1.1. Председатель кооператива относится к категории “Руководители”.

1.2. Назначение на должность председателя кооператива и освобождается от должности решением общего собрания членов кооператива с соблюдением требований действующего законодательства о труде.

1.3. Председатель кооператива подотчетен общему собранию членов кооператива.

1.4. При отсутствии председателя кооператива его обязанности исполняет лицо, назначенное в установленном порядке, которое приобретает соответствующие права и несет ответственность за надлежащее исполнение возложенных на него обязанностей.

1.5. Председатель кооператива в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Украины, уставом кооператива и положением о его деятельности, приказами и инструкциями соответствующих отраслевых министерств, настоящей должностной инструкцией и другими нормативными документами, утвержденными в установленном порядке.

1.6. Распоряжение председателя кооператива являются обязательными для выполнения работниками кооператива.

1.7. ___________________________________________________________.

2. Должностные обязанности

Председатель кооператива:

2.1. Осуществляет ежедневное руководство делами кооператива.

2.2. Обеспечивает выполнение решений общего собрания.

2.3. Отвечает за производственно-финансовую деятельность кооператива.

2.4. Есть материально ответственным лицом за основные средства производства, оборотные средства, оборудование и все имущество кооператива.

2.5. Определяет формы организации и оплаты труда членов кооператива учитывая конкретные условия производства, распорядок рабочего дня, меры поощрения, повышения производительности труда и трудовой дисциплины.

2.6. Заключает договоры с поставщиками и потребителями продукции, с высшим руководством и другими кооперативами ассоциации, к которой относится кооператив.

2.7. Подписывает и утверждает вместе с бухгалтером денежно-расходные документы, баланс кооператива.

2.8. Обеспечивает проведение производственно-бухгалтерского учета в установленном порядке и отвечает за его правдивость согласно утвержденному положению и действующим законодательством.

2.9. Осуществляет формирование средств кооператива за счет его собственных доходов от реализации продукции и услуг, а также их использования для формирования фондов, возмещение расходов, обязательные платежи, оплаты труда, социальное страхование.

2.10.

Подготовка и проводит общее собрание членов кооператива, ставя на них вопрос о численности работников и размер их заработной платы, размер отчислений от доходов на формирование фондов кооператива, мероприятия по социальному развитию и социального обеспечения, прекращение деятельности кооператива в установленном порядке при условии его убыточности и нарушения действующего законодательства.

2.11. Контролирует соблюдение работниками производственной и трудовой дисциплины, правил и норм охраны труда, производственной санитарии и противопожарной защиты.

2.12. Обеспечивает выполнение законодательства по охране окружающей природной среды.

2.13. ______________________________________________________.

3. Права

Председатель кооператива имеет право:

3.1. Без доверенности действовать от имени кооператива.

3.2. Представлять интересы кооператива во взаимоотношениях с гражданами, юридическими лицами и органами государственной власти.

3.3. Распоряжаться имуществом кооператива с соблюдением требований, определенных законодательством, уставом кооператива, другими нормативными правовыми актами.

3.4. Открывать в банковских учреждениях расчетный и иные счета.

3.5. Заключать трудовые договоры с работниками.

3.6. В пределах своей компетенции подписывать и визировать документы.

3.7. Совершенствовать свою профессиональную квалификацию в установленном порядке.

3.8. Принимать управленческие решения в пределах своей компетенции.

3.9. _______________________________________________________.

4. Ответственность

Председатель кооператива несет ответственность

4.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, а также за неиспользование или непосредственно своему прав, предусмотренных настоящей должностной инструкцией – в пределах, определенных действующим законодательством Украины и административным законодательством Украины.

4.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности – в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Украины.

4.3. За причинение материального ущерба – в пределах, определенных действующим трудовым законодательством о труде Украины.

4.4. ____________________________________________________________.

5. Председатель кооператива должен знать:

5.1. Устав кооператива и положения о его деятельности.

5.2. Сроки подготовки и проведения общего собрания членов кооператива, заседание совета или правления кооператива.

5.3. Результаты производственно-финансовой и хозяйственной деятельности кооператива и выполнения договорных обязательств.

5.4. Организацию и технологию производства.

5.5. Требования к качеству сырья и продукции кооператива.

5.6. Действующие государственные стандарты и технические условия.

5.7. Системы, методы и средства технического контроля качества сырья.

5.8. Опыт передовых предприятий и основы рыночной экономики.

5.9. Производственные связи в рыночных условиях.

5.10. Трудовое законодательство.

5.11. Правила и нормы охраны труда, производственной санитарии и противопожарной защиты.

5.12. __________________________________________________________.

6. Квалификационные требования

6.1. Полное высшее образование соответствующего направления подготовки (магистр, специалист). Последипломное образование в области управления. Стаж работы в сельском хозяйстве на должностях руководителей низшего уровня – не менее 5 лет.

Руководительструктурного подразделения______(подпись)______________________(фамилия, инициалы)”___” __________ ____ СОГЛАСОВАНО:Начальник юридического подразделения______(подпись)______________________(фамилия, инициалы)”___” __________ ____ С инструкцией ознакомлен:______(подпись)_____________________(фамилия, инициалы)

“___” __________ ____

Нравится? Лайкни!

Категория: Должностные инструкции / Посадові інструкції | Добавил: yurist-online | кооператив, общества, коллективная форма, ИНСТРУКЦИЯ ДОЛЖНОСТНАЯ, председатель 8715 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0

Источник: //yurist-online.org/load/kadrovaja_dokumentacija_kadrova_dokumentacija/dolzhnostnye_instrukcii_posadovi_instrukciji/dolzhnostnaja_instrukcija_predsedatelja_kooperativa_obshhestva_kollektivnoj_formy_i_t_d/6-1-0-1334

Должностная инструкция председателя кооператива

Должностная инструкция председателя кооператива (общества, коллективной формы и т. )

Производственный кооператив “Бета”
ПК “Бета”

УТВЕРЖДАЮ

Должностная инструкция председателя кооператива

              № 323-ДИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет должностные обязанности, права и ответственность Председателя кооператива.

1.2. Председатель кооператива назначается на должность и освобождается от должности по решению Общего собрания членов кооператива.

1.3. На должность Председателя кооператива назначается лицо, имеющее высшее профессиональное образование и стаж работы на руководящих должностях не менее пяти лет.

1.4.

Председатель кооператива должен знать:
– законодательные и нормативно-правовые акты, регламентирующие финансовую и производственно-хозяйственную деятельность кооператива;
– налоговое, трудовое, экологическое законодательство и законодательство об охране труда;
– правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты;
– порядок организации производства и труда, разработки и заключения трудовых договоров, коллективных договоров и регулирования социально-трудовых отношений;
– основы планирования, стратегическое и оперативное планирование;
– порядок составления отчетности о производственно-хозяйственной деятельности кооператива;
– рыночные методы хозяйствования и управления кооперативом;
– порядок заключения и исполнения хозяйственных и финансовых договоров;
– порядок составления и согласования бизнес-планов производственно-хозяйственной деятельности кооператива;
– профиль, специализацию и особенности структуры кооператива.

1.5.

В своей деятельности Председатель кооператива руководствуется:
– законодательными и нормативно-правовыми актами, регламентирующими финансовую и производственно-хозяйственную деятельность кооператива;
– уставом кооператива;
– локальными нормативными актами кооператива, в том числе Правилами внутреннего трудового распорядка;
– решениями Общего собрания членов кооператива;
– настоящей Должностной инструкцией.

1.6. В период временного отсутствия Председателя кооператива его обязанности исполняет должностное лицо, назначаемое в установленном порядке.

2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Председатель кооператива выполняет следующие должностные обязанности:

2.1. Руководит текущей деятельностью кооператива.
2.2.

Организует работу и эффективное взаимодействие всех структурных подразделений кооператива, направляет их деятельность на развитие и совершенствование производства, оказания услуг с учетом социальных и рыночных приоритетов, повышение эффективности работы кооператива, повышение качества и конкурентоспособности производимой продукции и оказываемых услуг.

2.3. Организует производственно-хозяйственную деятельность кооператива на основе современных форм управления и организации труда.
2.4. Обеспечивает созыв и проведение Общего собрания членов кооператива (очередного, внеочередного) в установленные уставом кооператива и законодательством сроки.

Организует извещение членов кооператива о повестке дня, дате, месте и времени проведения Общего собрания членов кооператива.
2.5. Контролирует выполнение договорных обязательств, качество выполняемых работ и выпускаемой кооперативом продукции, соблюдение производственной, технологической и трудовой дисциплины.
2.6.

Обеспечивает выполнение кооперативом всех обязательств перед федеральным, региональным и местным бюджетами, государственными внебюджетными социальными фондами, продавцами, заказчиками и кредиторами, включая учреждения банка, а также хозяйственных и трудовых договоров (контрактов) и бизнес-планов.
2.7.

Принимает меры по обеспечению кооператива квалифицированными кадрами, рациональному использованию и развитию их профессиональных знаний и опыта, созданию безопасных и благоприятных для жизни и здоровья условий труда, соблюдению требований законодательства об охране окружающей среды.
2.8.

Обеспечивает сохранность основных средств производства, оборудования и другого имущества кооператива.
2.9.

Обеспечивает правильное сочетание экономических и административных методов руководства, материальных и моральных стимулов повышения эффективности оказываемых услуг, применение принципа материальной заинтересованности и ответственности каждого работника, выплату зарплаты в установленные сроки.
2.10.

Решает вопросы, касающиеся финансовой и производственно-хозяйственной деятельности кооператива, в пределах предоставленных ему законодательством прав.
2.11. Обеспечивает соблюдение законности в деятельности кооператива, использование правовых средств для финансового управления и функционирования в рыночных условиях, укрепления договорной и финансовой дисциплины, регулирования социально-трудовых отношений, обеспечения инвестиционной привлекательности кооператива в целях поддержания и расширения масштабов предпринимательской деятельности.
2.12. Защищает имущественные интересы кооператива в суде, арбитраже, органах государственной власти и управления.
2.13. Обеспечивает ведение и своевременное представление установленной отчетности о результатах производственно-хозяйственной деятельности кооператива.

3. ПРАВА

Председатель кооператива имеет право:
3.1. Без доверенности действовать от имени кооператива, представлять интересы кооператива во взаимоотношениях с юридическими лицами, гражданами, органами государственной власти и управления, органами местного самоуправления.
3.2.

Распоряжаться имуществом и средствами кооператива с соблюдением требований, определенных законодательством, уставом кооператива, решениями Общего собрания членов кооператива, иными нормативными правовыми актами.
3.3.

Издавать приказы, принимать (утверждать) инструкции, планы, локальные нормативные акты, иные внутренние документы кооператива по всем вопросам его компетенции, давать распоряжения и выдавать указания всем работникам кооператива по кругу вопросов, входящих в его полномочия.
3.4.

Принимать на работу, заключать трудовые договоры, направлять работников на обучение, в командировки и служебные поездки, перемещать персонал, производить переводы и увольнения работников кооператива.
3.5. Принимать решения о моральном и материальном поощрении работников, о привлечении работников к материальной и дисциплинарной ответственности.
3.6.

Утверждать организационную структуру кооператива, штат, должностные оклады и другие условия труда работников кооператива.
3.7. Осуществлять в отношении других работников кооператива права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством РФ.
3.8.

Вести от имени кооператива коллективные переговоры, переписку с иными организациями, гражданами и компетентными органами по вопросам, входящим в его компетенцию.
3.9. Проставлять первую подпись на всех документах, касающихся деятельности кооператива.
3.10. Открывать в банковских учреждениях расчетные и другие счета от имени кооператива.
3.11.

Вносить предложения Общему собранию членов кооператива по улучшению работы кооператива.
3.12. Совершать от имени кооператива сделки, в том числе выдавать доверенности.
3.13. Обеспечивать выполнение всех обязательств кооператива перед третьими лицами.
3.14. Обеспечивать организацию ведения бухгалтерского учета и отчетности кооператива.
3.15.

Обеспечивать разработку и своевременность выполнения планов деятельности кооператива, необходимых для решения уставных задач.
3.16. Представлять на рассмотрение Общего собрания членов кооператива годовые отчеты, бухгалтерские балансы, счета прибылей и убытков кооператива, а также вносить предложения по распределению прибыли и убытков кооператива.
3.17. Решать иные вопросы текущей деятельности кооператива, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания членов кооператива.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Председатель кооператива несет ответственность:
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, – в соответствии с действующим трудовым законодательством.
4.2.

За другие правонарушения, совершенные в период своей деятельности (в т. ч. связанные с причинением ущерба деловой репутации кооперативу), – в соответствии с действующим трудовым, гражданским, административным и уголовным законодательством.
4.3.

За причинение материального ущерба в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством РФ.
4.4. За последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества кооператива, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности.

При этом Председатель кооператива не освобождается от ответственности, если действия, влекущие ответственность, были предприняты лицами, которым он делегировал свои права.
4.5.

За недобросовестное использование имущества и средств кооператива в собственных интересах или в интересах, противоположных интересам Общего собрания членов кооператива, в пределах, определенных гражданским, уголовным, административным законодательством.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ

5.1. Режим работы Председателя кооператива определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными в кооперативе.

Должностную инструкцию составила:

Начальник отдела кадров _________________________ Е.В. Васильева

С инструкцией ознакомлен:

________________ А.И. Петров

Юрист _________________________ Н.А. Павлов

Источник: //www.MoeDelo.org/spravka/form/dolzhnostnaya-instruktsiya-predsedatelya-kooperativa/506806142389

WikiHelpProstuda.Ru
Добавить комментарий